Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op overeenkomsten via de webwinkel van Ad Verstijnen

Artikel 1: Algemeen

 • Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Ad Verstijnen via de webwinkel (!) gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Ad Verstijnen of overeenkomsten gesloten met Ad Verstijnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 3: Prijzen

 • De prijzen van alle producten die via de internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
 • Bezorgkosten en handelingskosten zijn niet inbegrepen in de getoonde prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld of wordt tijdens de bestelling kenbaar gemaakt.
 • Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, betaald de koper de prijs voor het product op het moment van de bestelling.
 • De prijzen van goederen die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Artikel 4: Betaling

 • Betaling vindt plaats via iDeal.

Artikel 5: Levering

 • Als uw bestelling afgerond is en er betaald is via iDeal wordt er telefonisch contact met u opgenomen om een leverdatum af te spreken die zowel u als Ad Verstijnen goed uitkomt.
 • Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 • De door Ad Verstijnen opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 • Ad Verstijnen behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om moverende redenen te weigeren.

Artikel 6: Herroepingsrecht

 • U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Ad Verstijnen via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld via email) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier (klik hier) voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 • Gevolgen van de herroeping
  Als u de overeenkomst herroept ontvangt u de door u gedane betaling retour nadat Ad Verstijnen het product in goede staat heeft teruggekregen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 • Niet betaalde goederen blijven eigendom van Ad Verstijnen. Deze mogen door besteller niet vervreemdt, gebruikt of anderszins beschadigd worden en dienen verzekerd te worden tegen alle van buiten komende onheilen. Niet betaalde goederen kunnen door Ad Verstijnen opgeëist worden als borgstelling voor betaling onverminderd het recht van Ad Verstijnen om alle kosten hiervoor genoemd op opdrachtgever te verhalen.
 • De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 • Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van verzending / bezorging op de koper over.

Artikel 8: Communicatie

 • Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Ad Verstijnen dan wel tussen Ad Verstijnen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Ad Verstijnen, is Ad Verstijnen niet aansprakelijk.

Artikel 9: Overmacht

 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ad Verstijnen ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Ad Verstijnen gehouden is tot enige schadevergoeding.
 • Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ad Verstijnen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Ad Verstijnen geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd.

Artikel 11: Ad Verstijnen

 • Ad Verstijnen is gevestigd te (5281 GG) Boxtel aan de Stationsstraat 102, kvk. nr. 17251038. Het BTW-identificatienummer is NL001247601B93